Keilaseura Rojjaas ry
Y-tunnus 2323809-7
Yhdistysrekisterin Rek.nro 162.050
Perustamiskirja 17.6.1993, ensirekisteröinti 22.11.1994

SÄÄNNÖT

Seuran nimi,kotipaikka ja tarkoitus
1 §     Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Keilaseura Rojjaas ry.
2 §     Seuran kotipaikka on Kuopio
3 §     Seuran tarkoituksena keilaharrastuksen ja keilailun kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja
    kehittäminen paikkakunnalla.
    Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
    - harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia julkaisuja
    - järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia
    - toimeenpanee toimintansa tukemiseksi asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia
    Seura voi toimintaansa varten hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan
    lahjoituksia ja testamentteja.
    Seura noudattaa Suomen Keilailuliitto – Finlands Bowlingförbund r.y:n sääntöjä
    keilailutoiminnan osalta.
 
Seuran jäsenet
4 §    Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan
    seuran sääntöjä ja päätöksiä ja jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy.
    Uusi jäsen merkitään seuran jäsenluetteloon.
    Kunniajäseneksi voidaan seuran hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat
    erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta
    tehdään seuran varsinaisessa kokouksessa.
    Kunniapuheenjohtajaksi voidaan varsinaisessa kokouksessa valita seuran hallituksen
    puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtaja valitaan hänen eliniäkseen.
    Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä kaikissa seuran kokouksissa, joissa hänellä on
    myös äänioikeus.
    Kannattavaksi jäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,
    joka haluaa tukea seuran toimintaa ja suorittaa vuotuisen tai kertakaikkisen
    kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
 5 §    Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön asiasta kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle
    tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan
    merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden
    sääntöjen edellyttämät velvoitteet sen toimintavuoden loppuun saakka, jona eroaminen tapahtuu.
 6 §    Jäsenen voi hallitus erottaa seurasta, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,
    toimii seuran sääntöjen vastaisesti, rikkoo Suomen Keilailuliiton sääntöjä tai esiintyy
    urheiluhengen vastaisesti. Erotetulla on oikeus vedota erotuspäätöksestä seuran seuraavaan
    kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Vetoomus on hänen tehtävä kirjallisesti
    seuran hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon
    saatuaan, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
    Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
 
 Liittymis- ja jäsenmaksut
 7 §    Seuran varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
    kannattajajäsenmaksujen suuruuden päättää seuran toukokuussa pidettävä kevätkokous
    ottaen huomioon Suomen Keilailuliiton vuosi- ja rekisteröintimaksun.
 
Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
 8 §    Seuran varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:
    - toukokuun aikana kevätkokous sekä
    - syyskuun aikana tilikokous.
    Kummankin kokouksen tarkemman paikan ja ajan määrää hallitus.
    Kutsu seuran vaali- ja tilikokouksiin on julkaistava ainakin kymmenen (10)
    vuorokautta ennen kokousta joko
    - kirjallisena ilmoituksena jäsenille, tai
    - seuran keilahallissa olevalla ilmoitustaululle kiinnitettynä ilmoituksena.
 9 §    Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
    1)    kokouksen avaus
    2)    valitaan kokoukselle
        - puheenjohtaja
        - sihteeri
        - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
    3)    todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
    4)    todetaan kokouksen laillisuus ja  päätösvaltaisuus
    5)     valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi
    6)    valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet sääntöjen 13 §:n
        mukaisesti seuraavaksi toimintakaudeksi
    7)    valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuran tilejä tarkastamaan
    8)    vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
    9)    vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima
        toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
    10)    valitaan seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin, joissa seuralla on
        etuja valvottavanaan, tai annetaan johtokunnalle valtuudet mainittujen edustajien
        valitsemiseksi
    11)    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka asianmukaisessa
        järjestyksessä on jäsenten toimesta pyydetty käsiteltäviksi tai jotka hallitus
        on päättänyt kokoukselle esittää
    12)    päätetään kokous
 
    Seuran tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
    1)    kokouksen avaus
    2)    valitaan kokoukselle
        - puheenjohtaja
        - sihteeri
        - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
    3)    todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
    4)    todetaan kokouksen laillisuus ja  päätösvaltaisuus
    5)    esitetään seuran hallituksen laatima vuosikertomus
    6)    päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä
    7)    esitetään seuran hallituksen laatima tilikertomus sekä tilin    tarkastajien tileistä
        ja hallinnosta antama lausunto
    8)    vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden
        myöntämisestä asianosaisille
    9)    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka
        asianmukaisessa järjestyksessä on jäsenten toimesta pyydetty
        käsiteltäviksi tai jotka hallitus on päättänyt kokoukselle esittää
    10)    päätetään kokous
 
10 §    Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme
    kymmenesosaa (3/10)seuran jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen esityksen hallitukselle.
    Ylimääräisen kokouksen kutsussa on     mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan
    käsiteltäviksi. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla kuin mitä
    varsinaisesta kokouksesta on määrätty.
    Asioista, jotka seuran jäsenet haluavat varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa
    käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20)
    päivää ennen kokousta.
11 §    Seuran, hallituksen ja eri tehtäviin asetettujen toimikuntien kokouksissa on pidettävä
    pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin
    allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkistettava. Hallituksen ja toimikuntien
    pöytäkirjat varmentaa sihteeri ja ne tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.
 12 §    Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, ellei näissä säännöissä ole
    toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja
    suljetussa lippuäänestyksessä arpa. Seuran kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa
    äänestys suljetuin lipuin.
    Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneellä
    jäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.
 
Seuran hallinto
 13 §    Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii
    kevätkokouksen kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus. Hallitukseen
    kuuluu puheenjohtaja, neljä (4) jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenistä
    on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella
    ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä
    hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi
    toimintakaudekseen, toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
    Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
    Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
    Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta
    tarvittaessa, tai jos puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
    Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
    vähintään kaksi (2) jäsentä on saapuvilla.
    Hallituksen tehtävänä on:
    - panna täytäntöön seuran kokousten päätökset
    - valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa
    - pitää jäsenluetteloa
    - hoitaa seuran taloutta
    - laatia ja esittää tilikokoukselle seuran vuosi- ja tilikertomukset
    - kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistaa vaali- ja tilikokoukselle sekä  
      ylimääräisille kokouksille esitettävät asiat
    - toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille
    - hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet
    - päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja
      ansiomerkkien esittämisestä
    - ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
    - hoitaa muut esille tulevat asiat
 14 §    Seuran tili- ja toimintavuosi on elokuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään.
    Tilinpäätös tarvittanne asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
    annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
    Tilintarkastajien tulee kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa
    ennen vuosikokousta.
 15 §    Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä
    sihteerin, rahastonhoitajan tai jonkun johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa.
 
 Muita määräyksiä
 16 §    Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen
    pätevä, tehtävä kahdessa (2) vähintään kolmen (3) viikon väliajoin pidettävässä seuran
    kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai
    purkamista on kannattanut vähintään ¾  enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.
    Sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on kokouskutsussa mainittava.
    Jos seura lopettaa toimintansa, toimivat sen pesänselvitysmiehenä kokouksen valitsemat
    henkilöt. Näiden tehtävänä on myös valvoa, että jäljelle jääneet varat käytetään seuran
    tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen tavalla, jonka viimeksi pidettävä kokous hyväksyy.
17 §    Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan
    yhdistyslain määräyksiä.